Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrocin adres: Dobrocin 20, 14-330 Małdyty tel. 089 7581772, fax. 089 6791852
www.dobrocin.olsztyn.lasy.gov.pl, e-mail:dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl


na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. 1993r. nr 97 poz. 443 z póź. zm.)
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan Navara D40 rok prod. 2010 ( dodatkowe wyposażenie: hak holowniczy, zabudowa skrzyni, kpl. felg aluminiowych, kpl. opon zimowych ) - cena wywoławcza 27500,00 zł netto.
Sprzedawany samochód można oglądać do dnia 07.12.2018r. w godz. 10.00 – 13.00 na placu przy siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Agnieszka Fiedoruk.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 10.12.2018r. do godz. 9.00 z opisem ,,Przetarg Nissan Navara". W treści oferty : adres oferenta oraz cena (zł ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu, które należy wnieść w formie przelewu na rachunek bankowy nr konta 06 1160 2202 0000 0000 6193 5196 ( w tytule nazwa środka; w momencie otwarcia ofert wadium musi znajdować się na ww. koncie ) lub wpłacić w gotówce do kasy Nadleśnictwa do dnia 10.12.2018 r. do godz. 9.00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wybory oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium będzie złożone w innej formie niż w gotówce, zostanie zwrócone po zapłaceniu ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Nadleśnictwa Dobrocin dn. 10.12.2018r. o godz. 10.00.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę. Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte środka.


Dobrocin,21.11.2018r.
Nadleśniczy
Szymon Nowak