Lista aktualności Lista aktualności

RODO - KLAUZULA

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Nadleśnictwo Dobrocin informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Dobrocin z siedzibą w Dobrocinie, tel: 897581772, mail: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Dobrocin jest Pani Monika Boczkowska tel. nr. 897581772 lub adresem email: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl

 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w celu: 
 • wystawienia faktury, rachunku, asygnaty
 • prowadzenia działalności finansowej
 • prowadzenia walki ze szkodnictwem
 • zatrudnienia
 • realizacji umów cywilno-prawnych
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

      Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

 1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Dobrocin to: marketing bezpośredni własnych produktów, roszczenia z tytułu działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie. Nadleśnictwo nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art.5 ust.1 lit.e RODO.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez względu na podjęte działania.
 6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu niż ten, na który została wyrażona zgoda.
 9. Administrator Danych Osobowych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin

                                                                                                                Szymon Nowak