Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Udział siedliskowych typów lasu w nadleśnictwie

 

 

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest Lśw (73,99%) oraz LMśw (9,66%).

Siedliska lasowe i olesy zajmują 95,1% (14 503,68 ha) natomiast borowe 4,9% (747,40 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Przyjmując za kryteria różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

-

świeże

-

84,27

%

powierzchni

12 853,09

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

-

wilgotne

-

3,61

%

powierzchni

550,80

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

-

bagienne

-

11,40

%

powierzchni

1 737,53

ha

 

           

 

-

łęgowe

-

0,72

%

powierzchni

109,66

ha

 

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Dobrocin jest buk, który stanowi 26,51% powierzchni. Razem z dębem - 22,58% i pozostałymi gatunkami: brzozą - 12,22%, olszą - 7,57%, jesionem -0,95%, lipą - 0,62%, grabem - 0,32%, jaworem - 0,18%, dębem czerwonym - 0,14% oraz osiką, wiązem, olszą szarą i akacją - 0,20% gatunki liściaste zajmują 71,29% powierzchni nadleśnictwa. Gatunki iglaste zajmują 28,71% powierzchni leśnej, w tym: sosna - 21,01%, świerk - 5,25%,  modrzew - 2,43% oraz jodła i daglezja -0,02%.

 

 

Przynależność do krainy przyrodniczo - leśnej i mezoregionów

 

Lasy Nadleśnictwa Dobrocin położone są w I Bałtyckiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej, w Dzielnicy 8 - Pojezierza Iławsko - Brodnickiego, mezoregionie Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego (8b) oraz na niewielkim skrawku na zachodzie w Dzielnicy 6 - Żuław Wiślanych („Siedliskowe podstawy hodowli lasu" 2004, ORWLP w Bedoniu).

 

 

Położenie geograficzne i wysokościowe

 

Położenie geograficzne obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa zawiera się między 19°22' 5'' do 20°12'49'' długości geograficznej wschodniej oraz między 53°48'19'' a 54°4'52'' szerokości geograficznej północnej.

Wzniesienia nad poziomem morza wahają się w granicach od 1 m
w zachodniej części leśnictwa Kwiatowo do 180 m w leśnictwie Roje.

Według fizyczno - geograficznego podziału kraju ( Kondracki „Geografia regionalna Polski" 1998 PWN) teren nadleśnictwa położony jest
na obszarze Europy Wschodniej, Podobszarze Niżu Wschodnioeuropejskiego,
Prowincji Niżu Wschodniobałtycko- Białoruskiego, Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich, Makroregionie Pojezierza Mazurskiego, Mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego (część wschodnia - Leśnictwo Włodowo, Roje i Tomlak) oraz na obszarze Europy Zachodniej, Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Środkowej, Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, Makroregionie i Mezoregionie Pojezierza Iławskiego (część zachodnia-pozostałe Leśnictwa) oraz niewielki, zachodni fragment leśnictwa Kwiatowo w Podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, Makroregionie Pobrzeża Gdańskiego, Mezoregionie Żuław Wiślanych.

 

Rzeźba terenu

 

Tereny Nadleśnictwa Dobrocin w świetle podziału obszaru Polski na jednostki tektoniczne zaliczone zostały do platformy wschodnioeuropejskiej
w granicach Niżu Polskiego na obszarze młodoglacjalnym z przewagą form równinnych i pagórkowatych (L.Starkel „Geografia Polski" 1999r. PWN).

Ukształtowanie tego terenu pozostaje w ścisłym związku z ostatnim zlodowaceniem północnopolskim i fazą pomorską tego zlodowacenia. Główne elementy geomorfologii wykształciły się około 15 tys. lat temu (S.Gilewska, M.Klimek „Atlas Rzeczpospolitej Polskiej" 1994, PPWK).

Na części nadleśnictwa położonej na zachód od jeziora Narie dominują rozległe wysoczyzny morenowe z nielicznymi obszarami pagórkowatymi. Natomiast teren położony na wschód od tego jeziora w kierunku rzeki Pasłęki  jest bardziej urozmaicony. Występują tu wyraźniejsze wzniesienia, miejscami  poprzecinane lokalnymi rynnami z rzadko spotykanymi na obszarze nadleśnictwa utworami moreny czołowej.

Generalnie przeważają tereny lekko sfałdowane, rzadziej równe lub pagórkowate z fragmentami wzgórz.

 

 

Warunki klimatyczne

 

Klimat na obszarze nadleśnictwa można scharakteryzować jako pojezierny, wyodrębniony w osobny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego, odznaczający się cechami przejściowymi od klimatu kontynentalnego do klimatu atlantyckiego, co jest spowodowane ścieraniem się wielkich mas wilgotnego powietrza napływającego z zachodu z bardziej suchymi ze wschodu (E. Romer „Klimat ziem polskich" 1949).

Według podziału na regiony (A. Woś „Atlas Rzeczpospolitej Polskiej", 1994, PPWK) Nadleśnictwo Dobrocin położone jest głównie w Regionie
X - Zachodniomazurskim graniczącym w części północnej z Regionem V -Północnomazurskim (leśnictwo Potok) oraz w części północno - zachodniej z Regionem IV - Dolnej Wisły (leśnictwo Kwiatowo).

Zmienność klimatu wyraża się w znacznych wahaniach temperatury i ilości opadów w tych samych miesiącach różnych lat.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi + 7,6°C, a okresu wegetacyjnego 12,9°C. Średnia ilość opadów rocznych waha się w przedziale 550 - 600 mm. Wilgotność względna powietrza wynosi średnio 82%. Średnia ilość dni  z opadami wynosi 171 rocznie. Największa ilość opadów przypada na miesiące letnie, tj. czerwiec - lipiec i wynosi średnio 75 mm miesięcznie. Okres wegetacyjny trwa około 206 dni i znacznie różni się w poszczególnych latach.

 

Warunki glebowe

Wierzchnie warstwy skalne pokrywające obszar Nadleśnictwa Dobrocin zostały osadzone i ukształtowane w czwartorzędzie. Znaczna część nadleśnictwa położona jest na wysoczyźnie polodowcowej zbudowanej głównie z utworów morenowych fazy pomorskiej (gliny i piaski zwałowe). Pozostała część położona jest na obszarze sandrowym, dość silnie sfalowanym, zbudowanym z piasków i żwirów oraz miejscami z glin zwałowych. Niewielką część stanowią osady rzeczne, jeziorne, organiczne, stokowe i antropogeniczne.

Nadleśnictwo posiada operat glebowo - siedliskowy opracowany przez BUL i GL w Gdyni według stanu na 1.01.2009 r.. Poniżej przedstawiono według powyższego operatu udział procentowy typów gleb występujących w nadleśnictwie.

 

1)

Czarne ziemie

-

0,01%

2)

Gleby brunatne

-

42,41%

3)

Gleby płowe

-

1,62%

4)

Gleby rdzawe

-

32,06%

5)

Gleby bielicowe

-

0,22%

6)

Gleby gruntowoglejowe

-

0,44%

7)

Gleby opadowoglejowe

-

4,74%

8)

Gleby mułowe

-

0,24%

9)

Gleby murszowate

-

1,14%

10)

Gleby murszowe

-

5,19%

11)

Gleby torfowe

-

6,69%

12)

Gleby deluwialne

-

1,49%

13)

Mady rzeczne

-

0,86%

14)

Gleby kulturoziemne

-

2,60%

15)

Gleby industrio- i urbanoziemne

-

0,29%

 

 

Warunki wodne

Obszar Nadleśnictwa Dobrocin leży w III Mazurskim regionie hydrologicznym (B.Paczyński „Wody Podziemne", 1994, PPWK Warszawa) na obszarze Zalewu Wiślanego. W ramach tego obszaru na terenie nadleśnictwa występuje dwa podstawowe pola tej zlewni:

 

*

pole „Rzeki Pasłęki" (rzeka I rzędu) z jej głównym dopływem: Miłakówką, oraz mniejszymi bezpośrednimi dopływami z Biernatek, Włodowa i z Litwy (rzeki II rzędu). Niektóre większe dopływy posiadają swoje mniejsze dopływy (rzeki III rzędu).Najważniejsze z nich to dla rzeki Miłakówka: Naria i dopływ z Polkajn i dla rzeki Litwy dopływ z Brzydowa.

 

*

pole rzeki Dzierzgoń (rzeka I rzędu) z jej głównymi dopływami: Kanałem Elbląskim, Marwicką Młynówką, Brzeźnicą, Młynówką oraz mniejszymi bezpośrednimi dopływami: z Wysokiej, Sójek i polderu Święty Gaj (rzeki II rzędu). Największymi dopływami (rzeki III rzędu) dla Kanału Elbląskiego są: Jelonka, i Drela (z większymi dopływami Krelą i Wenecją) oraz dopływy z Dargowa, Sambrodu, Wilamowa i Wenecji, a dla rzeki Marwickiej Młynówki -Topolanka. (Atlas „Podział hydrograficzny Polski" - 2005 WZK Warszawa).

 

 

Na terenie Nadleśnictwa występują liczne jeziora. Największe z nich to: Narie, Ruda Woda, Marąg, Wukśniki, Mildzie, Sambród, Kęckie, Skiertąg, Sasiny, Budwickie, Pozorty, Korsuń, Niedźwiedzie Wielkie i wiele mniejszych.