Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Dobrocin zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów (średniego zagrożenia pożarowego).

Największe zagrożenie pożarowe ma miejsce  w okresie wczesnej wiosny wskutek niekontrolowanego wypalania traw na gruntach nieleśnych oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ścioły leśnej. Obszarami o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym są okolice ośrodków wypoczynkowych, okolice pól namiotowych oraz tereny położone wzdłuż linii kolejowych.

Zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wynika: „w lasach oraz na terenach śródleśnych łąk i torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać bezpośrednie niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Klasyfikacja obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu.   

Zaliczenie lasów nadleśnictwa do określonej kategorii zagrożenia pożarowego lasów następuje w oparciu o:

·         średnią roczną liczbę pożarów lasu z okresu 10 lat przypadających na 10 km2,

·         sumy udziałów % powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach: boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego,

·         średniej wilgotności względnej powietrza i % udziału dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15 % o godz. 900

·         średniej liczby mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

Ustala się trzy kategorie zagrożenia pożarowego lasu dla nadleśnictw, parków narodowych oraz lasów innych właścicieli, położonych w zasięgu administracyjnym tych jednostek, określone sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria:

 

 

·         I kategoria - duże zagrożenie pożarowe lasu,

·         II kategoria - średnie zagrożenie pożarowe lasu,

·         III kategoria - małe zagrożenie pożarowe lasu.

Stopień zagrożenia pożarowego lasu. 

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza.

O występowaniu zagrożenia pożarowego decydują różne czynniki: pora roku, a w szczególności:

- długość zalegania pokrywy śnieżnej;

- ilość opadów;

- wiek i skład gatunkowy drzewostanów oraz rodzaj pokrywy gleby;

- intensywność zabiegów gospodarczych i sposoby użytkowania drzewostanów;

- sieć dróg komunikacyjnych i nasilenie ruchu na drogach;

- atrakcyjność turystyczna i rozmieszczenie osad ludzkich wśród lasów.  

Stopień zagrożenia pożarowego określa się na podstawie pomiarów:

·         wilgotności ściółki w drzewostanach sosnowych III klasy wieku, rosnących na siedliskach boru świeżego,

·         wilgotności powietrza,

·         współczynnika opadowego, ustalonego na podstawie dobowej sumy opadów atmosferycznych.

Dla Nadleśnictwa Dobrocin stopień zagrożenia pożarowego lasu ustala się na podstawie danych pobieranych z jednego z głównych strefowych punktów prognostycznych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Nadleśnictwo Wichrowo). Wyniki pomiarów podaje się codziennie o godzinie 9:00  i 13:00. Prognozowanie zagrożenia pożarowego prowadzone jest w okresie od kwietnia do końca września.

Brak zagrożenia – 0 stopień, Zagrożenie małe – 1 stopień, Zagrożenie średnie – 2 stopień, Zagrożenie duże – 3 stopień.

Zgodnie z wymogami instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwo Dobrocin utrzymuje punkty czerpania wody dla potrzeb gaszenia pożarów, mineralizuje            i uprząta pasy przeciwpożarowe, oznakowało tablicami wyznaczone drogi pożarowe oraz utrzymuje w okresie zagrożenia dyżury pracowników w siedzibie nadleśnictwa (Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny) oraz pracowników administracji leśnej w terenie. Nadleśnictwo dysponuje również samochodem terenowym z modułem gaśniczym oraz bazą sprzętu p-poż. Nadleśnictwo Dobrocin posiada corocznie aktualizowane sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu sporządzone dla 5 powiatów. Podstawowe znaczenie dla skutecznej walki z pożarami ma profilaktyka oraz wczesne wykrywanie pożarów również przez społeczeństwo.

           

Okresowy zakaz wstępu do lasu to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa z jednej strony człowiekowi, z drugiej – lasom i ich mieszkańcom. Wprowadzany jest decyzją nadleśniczego w przypadku występowania dużego zagrożenia pożarowego – jeżeli przez kolejnych pięć dni wilgotność ściółki sosnowej, mierzona o godz. 9 rano, będzie niższa od 10 %. Pozwala on na sprawniejsze prowadzenie działań przeciwpożarowych i zredukowanie niebezpieczeństwa dla osób mogących znaleźć się podczas pożaru na terenie lasu. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

 

Uwaga!!!

W razie informacji o pożarze należy niezwłocznie:

·         w miarę możliwości zlokalizować pożar,

·         zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 998,

·         zgłosić pożar do dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa działa w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego pod nr tel. 89 758 17 72. Zadaniem PAD jest alarmowanie jednostek ratowniczych oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej podległego terenu.

 

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w:

·         Ostródzie tel. 89 642 31 11

Morągu tel. 89 757 22 88