Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna i choinek 2023

Kasa Nadleśnictwa Dobrocin nie obsługuje płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646)