Wydawca treści Wydawca treści

Zakup lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Podstawą nabywania gruntów jest art. 37 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z póź.zm.):

Art. 37 [Nabywanie lasów i gruntów]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4, za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

3. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

5. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Sprzedający powinien złożyć ofertę zawierającą następujące dane:
  1. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków
  2. Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu
  3. Aktualny opis stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności obciążeń i sporów granicznych.
  4. Informację o częściach składowych oraz przynależnościach.
  5. Informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informację o braku takiego planu.
  6. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lasu w przypadku braku MPZP.
  7. Dane adresowe i kontaktowe sprzedającego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zakupu lasów oraz gruntów przeznaczanych do zalesienia:

Dominik Mięsikowski

Specjalista SL ds. stanu posiadania

Tel.: +48 89 758 17 72 wew. 51