Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta, który w drodze porozumienia może powierzyć nadzór nadleśnictwu.

Nadleśnictwo Dobrocin podpisało porozumienia w sprawie prowadzenia nadzoru z pięcioma powiatami, na terenie których znajduje się teren administracyjny nadleśnictwa. Są to Starostwa Powiatowe w Iławie, Sztumie, Elblągu, Ostródzie i Olsztynie.

Powierzchnia lasów niepaństwowych w poszczególnych powiatach wynosi 2830,10 ha.

 

Starostwo

Powierzchnia przekazana do nadzoru

pow. ogółem [ha]

pow. urządzona [ha]*

Ostróda

1857,81

1679,79

Elbląg

741,85

501,34

Olsztyn

139,93

134,59

Iława

31,84

27,58

Sztum

58,67

42,55

Razem

2830,10

2385,85

 

* - powierzchnia objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu

 

Nadzorem zajmuje się Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych  Marek Wojtowicz w każdy wtorek,  w godz. 800 – 1500.

Dane kontaktowe: tel 698 136 035 e-mail: marek.wojtowicz@olsztyn.lasy.gov.pl